Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Gemeentelijk beleid

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder een overzicht van verschillende publicaties van of voor gemeenten.

13-06-2019Samen in actie tegen kindermishandeling

Factsheet van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant

13-11-2018Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet van de VNG voor gemeenten

07-09-2018Impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul

27-06-2017Rapportages Veilig Thuis: de basis op orde

Programma om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verbeteren

10-05-2017Kwaliteitskader MDA ++

Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

23-02-2017Collectieven tegen Kindermishandeling, eindrapport

Eindrapport met opbrengsten en ervaringen

15-02-2017Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld (MDA++)

Factsheet met informatie voor gemeenten.

26-01-2017Collectieven tegen kindermishandeling, bestuurders vertellen

Bestuurders vertellen over hun verbeteragenda

20-01-2017Factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitale verminking

Handvatten voor preventie, zorg, borging van de aanpak en samenwerking.

10-01-2017Verdrag van Istanbul

Factsheet van de VNG over de consequenties die dit verdrag heeft voor gemeenten

18-05-2016Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

21-03-2016De zorg waar ze recht op hebben - derde onderzoek

Derde van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

01-10-2015Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

14-09-2015Raadsleden en veiligheid

Enquête van het CCV onder raadsleden over het veiligheidsbeleid in hun gemeente.

17-08-2015Wachtlijsten en Veilig Thuis

Handreiking over hoe om te gaan met wachtlijsten

25-06-2015Focusblad Veilig thuis

Factsheet van de VNG als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid

12-06-2015De Wet tijdelijk huisverbod: handreiking voor gemeenten en professionals

Vernieuwde handreiking die aangepast is aan de nieuwe Jeugdwet en de Wmo.

20-05-2015Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

05-05-2015De zorg waar ze recht op hebben

Eerste van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

01-05-2015Rapport Veiligheid in verbinding

Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere.

22-04-2015Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties.

14-04-2015Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Rapport van de commissie Lenferink in opdracht van de VNG en Federatie Opvang.

23-02-2015Bouwstenen van een lerend systeem

Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin.

16-02-2015AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

Advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

16-02-2015Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten

De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd om in 2014 opnieuw een inventarisatie uit te voeren naar de wijze waarop de centrumgemeenten vrouwenopvang de aanpak en preventie van ouderenmishandeling vormgeven. Met deze informatie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

22-12-2014Handreiking toezicht Wmo

Voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden vanaf 1 januari 2015 gecontroleerd door de gemeente. Deze notitie levert gemeenten een aantal praktische suggesties aan om het toezicht vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er en paar aandachtspunten verzameld waarvan het raadzaam is om rekening mee te houden bij de organisatie van deze nieuwe taak.

18-12-2014Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

15-12-2014Veilig Thuis folder VNG

De drie brancheorganisaties GGD GHOR, MO-groep en Federatie Opvang hebben, in samenwerking met het VNG Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis, een algemene folder Veilig Thuis ontwikkeld. Regio's kunnen deze folder naar eigen wens aanpassen.

13-11-2014Privacy Impact Assessment Jeugd

De Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd is aangeboden aan de Tweede Kamer. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies. In de PIA worden de taken uit de Jeugdwet, de keuzes die door gemeenten kunnen worden gemaakt bij uitvoering van de Jeugdwet en de consequenties voor de gegevensverwerking toegelicht.

10-11-2014VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

17-09-2014Raadgever Veilig Thuis

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn nauw met elkaar verweven. Dat leidde tot de samenvoeging van twee meldpunten tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis.

09-09-2014Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

Inzicht op de balans tussen zorg en straf bij de Veiligheidshuizen en aangeven hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als uiteindelijk resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat.

20-06-2014Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

20-05-2014Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK

VNG en Jeugdzorg Nederland (JzNL) werken samen op het terrein van de ICT-ondersteuning. Het is een gezamenlijke ambitie om te komen tot een uniforme ICT-applicatie die het primaire werkproces van een AMHK ondersteund. Naast voordelen op het gebied van schaalgrootte, heeft dit voordelen op het gebied van dossier- en gegevensoverdracht tussen AMHK’s, gegevensoverdracht tussen ketenpartners en verantwoordingsinformatie. Dit document beschrijft de eisen en wensen voor deze AMHK-applicatie.

19-05-2014Kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Van Rijn over een kwaliteitsimpuls in het stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld.

16-05-2014Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein.

13-05-2014Manifest stop huiselijk geweld

Oproep voor een fundamentele aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

09-05-2014Notitie niet-wettelijke taken AMHK

Adviserende notitie van het VNG Ondersteuningsprogramma AMHK over taken die niet behoren tot de wettelijke takenvan het AMHK, maar die nu uitgevoerd worden door het huidige AMK of SHG.

10-12-2013Veiligheid achter de voordeur

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

05-12-2013Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein

Een handvat bij het inrichten van een AMHK in relatie tot de specifieke sociale infrastructuur van een gemeente.

05-12-2013Regio-indeling bij de vorming van AMHK

De verschillende mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, voor de schaal waarop in de regio's het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan worden georganiseerd.

06-11-2013Kernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten

Herziening van de methode Kernbeleid Veiligheid uit 2010.

01-09-2013Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

13-08-2013Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten.

25-06-2013Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid

De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Beleidskader 2013 t/m 2016

20-06-2013Gemeentelijke visie op een Veilig Thuis

Advies voor wethouders van de G4.

13-06-2013Ondersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Het ondersteuningsprogramma beoogt producten te ontwikkelen en te leveren die dienstbaar zijn aan vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

13-06-2013Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

25-03-2013Prioriteiten in veiligheid 2013

Welke veiligheidsthema’s spelen momenteel en welke gemeentelijke investeringen staan hierbij centraal.

14-03-2012Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Brief VNG aan parlement

Over de plannen van de Staatssecretaris van VWS om geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te bestrijden.

16-01-2012De volgende stap

Deze "Handreiking voor de versterking van de regierol van centrumgemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld" geeft concrete verbeterpunten: onder andere voor beleid, uitvoering en het creëren van draagvlak in de regio.

01-12-2011Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader 2010-2013 de aanpak van geweld tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Binnen de aanpak van geweld valt het aandachtsveld relationeel geweld en overig geweld.

14-02-2011Verslag Symposium Twentse Aanpak Eergerelateerd Geweld 2011

Almelo, Hengelo en Enschede hebben het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld om eergerelateerd geweld tegen te gaan.

31-01-2011Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Dit beleidskader beschrijft de kaders voor Noord en Midden Limburg en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld.

26-01-2011Met elkaar voor elkaar : aanpak binnenhuis terreur in recidivegezinnen huiselijk geweld in Hoogeveen

Huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen met bestaande structuren en reeds ingezette ontwikkelingen.

15-01-2011Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

09-07-2010Regie op preventie van huiselijk geweld

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

12-03-2010Veiligheidshuizen: Achtergronden, doelstellingen, borging en verdere ontwikkeling

Begin maart 2010 is de derde druk verschenen van de brochure ‘Veiligheidshuizen' van Veiligheid begint bij Voorkomen. In de brochure staan de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis beschreven en een vooruitblik naar de borging en verdere ontwikkeling.

12-02-2010Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld

De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

04-02-2010Focus: aanpak huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg

Het programma Focus, de aanpak huiselijk geweld die in dit document beschreven wordt, is ontstaan in Venlo tijdens de pilot Tijdelijk huisverbod. Vanuit het Veiligheidshuis Noord Limburg krijgt de aanpak een uitstraling naar de regio Noord Limburg.

20-01-2010Modelaanpak huiselijk geweld

Elementen voor lokaal beleid

10-10-2008Rotterdamse Meldcode voor huiselijk geweld

De Rotterdamse Meldcode is nodig omdat er in Nederland geen wettelijke meldplicht is. Bestaande meldcodes worden te weinig gebruikt en gaan slechts over één vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld kindermishandeling of eergerelateerd geweld. Voor een succesvolle aanpak is één integrale meldcode noodzakelijk en een hulpverleningsaanbod voor zowel slachtoffer en getuige als dader.

03-10-2008Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

25-07-2008Naar een grootstedelijke integrale aanpak van huiselijk geweld

Maandag 9 juni 2008 hebben de vier grote gemeenten aan minister Hirsch Ballin van Justitie het actieprogramma Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-201 gepresenteerd. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de G4 drie keer hoger dan landelijk. Om deze vorm van geweld te stoppen, is een integrale aanpak noodzakelijk: van preventie tot en met nazorg. Daarnaast moeten niet alleen het slachtoffer, maar ook de pleger van het geweld en betrokken kinderen hulpverlening krijgen.

05-06-2008Basisdocument ‘Aanpak Huiselijk Geweld Almelo

Almelo investeert in aanpak huiselijk geweld.

31-03-2007Bouwstenen voor de aanpak van huiselijk geweld: handreiking VNG

Deze handreiking biedt praktische informatie en voorbeelden voor de ontwikkeling en implementatie van een (eigen) aanpak van huiselijk geweld. Deze handreiking is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten die huiselijk geweldbeleid willen ontwikkelen en voor gemeenten die dat beleid willen borgen. De handreiking is bestemd voor grote, middelgrote en kleine gemeenten. Op sommige punten richt de handreiking zich in het bijzonder tot de kleine en middelgrote gemeenten.

10-03-2006Beleidsnotitie Huiselijk geweld: een Friese aanpak

Deze notitie is door de gemeente Leeuwarden opgesteld, in overleg met de 30 andere Friese gemeenten. De notitie is al vastgesteld door het B&W van Leeuwarden. De verwachting is dat een groot deel van de andere Friese gemeenten dit ook gaat doen.

22-05-2005Brochure Aanpak Huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeenten beseffen in toenemende mate dat er bij de aanpak van huiselijk geweld een belangrijke rol voor hen is weggelegd. Een complexe rol, waar een duidelijk spanningsveld ligt tussen de persoonlijke levenssfeer en de privacy van burgers tegenover de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid van zijn burgers.

11-04-2005Nulmeting aanpak huiselijk geweld Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aanpak huiselijk geweld: gemeenten willen ondersteuning

24-01-2005Aanpak en preventie van huiselijk geweld

Handreiking voor GGD'ers

30-12-2004Handreiking aanpak huiselijk geweld

55 vragen over de rol van de gemeente

28-11-2003Aanpak huiselijk geweld

Brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

01-04-2002Model-handelingsprotocol en randvoorwaarden zorgprogramma’s

Het model-handelingsprotocol en de randvoorwaarden zorgprogramma’s zijn geschreven ter ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van hun regierol bij de aanpak van huiselijk geweld en voor beleidsmakers en beroepskrachten die betrokken zijn bij de aanpak van situaties van huiselijk geweld.

01-11-2000Draaiboek Huiselijk geweld

Verschenen op: 01-11-2000

10-10-2000De veilige gemeente

Verschenen op: 10-10-2000