Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Publiekscampagnes

2019

Campagne rondom geweld in relaties in Caribisch Nederland: Het stopt niet vanzelf
Op initiatief van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de openbare lichamen. Daarnaast wordt deze campagne ingezet om meer naamsbekendheid te geven aan enkele van de hulporganisaties op Bonaire.
Vanaf 16 januari 2019

2016

externe linkCampagne tegengaan financieel misbruik ouderen. Op initiatief van Ministerie van VWS.
Vanaf 15 december 2015

Slachtofferhulp Nederland start op 26 september 2016 een social mediacampagne gericht op de naasten van slachtoffers van seksueel geweld. Via Facebook en Twitter worden zij opgeroepen slachtoffers van seksueel geweld publiekelijk te steunen zodat zij de stilte durven te verbreken.
Zie externe linkSocial mediacampagne Slachtofferhulp Nederland en externe linkwww.verbreekdestilte.nl

In mei 2016 verscheen de pdf-bestandevaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2015 (als onderdeel van Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015).

De landelijke campagne 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor' wordt ook in 2016 voortgezet.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start op 25 april 2016 de landelijke campagne Trouwen tegen je wil. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Meer informatie op externe linkwww.trouwentegenjewil.nl
Vanaf 25 april 2016

De campagne ‘Praten over jouw keuzes’ is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Meer informatie en een toolkit op externe linkwww.pratenoverjouwkeuzes.nl. Deze campagne gaat onder meer in op huwelijksdwang.
Vanaf 21 maart 2016

Medio 2016 start een externe linkCampagne tegen financiële uitbuiting, geïnitieerd door het ministerie van VWS en de organisaties van de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden'.

2015

In mei 2015 startte de campagne tegen gedwongen huwelijken. Dit is een campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om jongeren te helpen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang.

De campagne 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor' loopt ook in 2015 en 2016 door. De introductie van Veilig Thuis met het nieuwe gratis telefoonnummer sluit hierbij aan. De campagne loopt sinds 2012. In 2012 is het probleem geagendeerd, in 2013 is opgeroepen huiselijk geweld te melden, in 2014 stond het hulp bieden centraal.

2014

De landelijke campagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ krijgt een vervolg.
In 2014 staat het hulp bieden centraal. Dit jaar is er speciale aandacht voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen. Januari 2015 verscheen een Handreiking voor Veilig Thuis-medewerkers die hoort bij de publiekscampagne over vechtscheidingen.

In mei 2014 verscheen de evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2013 (als onderdeel van Jaarevaluatie campagnes Zendtijd Rijksoverheid 2013)

2013

In juni 2013 verscheen de evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2012 (als onderdeel van Jaarevaluatie campagnes Zendtijd Rijksoverheid 2012)

Huwelijksdwang: "als niemand iets weet

Looptijd: juni 2013 tot in 2014.
Om jongeren te attenderen op de signalen van huwelijksdwang is er een multimediale campagne ontworpen. De campagne maakt jongeren bewust van het feit dat ze de vrijheid hebben om zelf een partner te mogen kiezen. Het vergroten van kennis over huwelijksdwang en achterlating bij jongeren is dan ook een doelstelling van dit project.
Campagne website: externe linkalsniemandietsweet.nl

2012

Campagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’

Op 27 augustus 2012 is de nieuwe rijksoverheidcampagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ gestart. Deze campagne is het vervolg op de campagnes ‘Nu is het genoeg’ (huiselijk geweld) en ‘Wat kan ik doen?’ (kindermishandeling).
De campagne is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie. Ook de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken zijn erbij betrokken.
Campagne website: externe linkhttp://www.vooreenveiligthuis.nl

Toolkit / Campagnemateriaal

De landelijke campagne bestaat uit twee tv-spotjes (één over kindermishandeling en één over huiselijk geweld) en vier radiospotjes (over kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld) die verdeeld over 2012 zullen worden uitgezonden. De landelijke campagnematerialen kunt u – vanaf het moment dat ze in de media verschijnen - bekijken op de campagnepagina’s van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.
Er is gekozen voor een breed concept. Dit biedt alle kansen om in de eigen regio een voorlichtingscampagne te organiseren. Met behulp van deze externe linktoolkit kunt u campagnemateriaal downloaden en laten drukken.

2011

14-12-2011
In een brief aan de kamer over de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties kondigt de staatssecretaris van VWS aan:
"In 2011 zijn twee afzonderlijke Postbus 51-campagnes voor huiselijk geweld en kindermishandeling gehouden. Vanuit de gedachte van het verbinden van de aanpakken bundelen we vanaf 2012 deze campagnes in één brede campagne gericht op het signaleren en handelen bij geweld in de huiselijke kring, zoals partnergeweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Van al deze geweldsuitingen willen we dat burgers de signalen herkennen, bespreken en vervolgens tot handelen overgaan. Deze publiekscampagne start in 2012."
pdf bestandAanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (pdf, 280 Kb) (zie pag. 4)

21-11-2011
Publiekscampagne tegen huiselijk geweld van start
De campagne richt zich, net als in voorgaande jaren, op slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en roept op om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld.
Het is het vijfde jaar dat de campagne ‘Nu is het genoeg. Hulp inschakelen heb je zelf in de hand’ wordt gehouden. In radio- en televisiespots wordt iedereen die in aanraking komt met huiselijk geweld, opgeroepen om hulp te zoeken.
Website: externe linkwww.steunpunthuiselijkgeweld, (let op wordt nu doorgeschakeld naar: externe linkvooreenveiligthuis.nl) er ondersteuning van de landelijke campagne
In de campagne van dit jaar, die loopt van 21 november tot 12 december, wordt gebruik gemaakt van dezelfde tv-spot als in 2010. Daarin komt een omstander/getuige van huiselijk geweld aan het woord. Het doel van deze campagne is omstanders ertoe aan te zetten hulp te zoeken.
In de radiospots worden slachtoffers, omstanders én plegers opgeroepen hulp in te schakelen. Dat kan via het telefoonnummer 0900 126 26 26, of via de website .
De publiekscampagne een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.
pdf bestandVoorbeeld tekst voor lokale / huis aan huisbladen (pdf, 520 Kb)
pdf bestandVoorbeeld poster SHG Midden-Brabant. (pdf, 195 Kb)

21-07-2011: Opnieuw landelijke campagne huiselijk geweld.
De rijksoverheid gaat van 14 november t/m 12 december 2011 de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander' herhalen. Lees het nieuwsbericht

In juni 2011 verscheen de evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2010. (als onderdeel van Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes)

In een brief aan de kamer heeft de minister president op 21 september 2010 een overzicht gegeven van de voorgenomen publiekscampagnes van de Rijksoverheid in 2011. De campagne rondom kindermishandeling wordt wel herhaald, de campagne rondom huiselijk geweld ("Nu is het genoeg") wordt niet herhaald.
pdf bestandVolledige tekst van de brief (pdf, 100 Kb) (via rijksoverheid.nl)

2010

Op 11 juni 2010 verscheen de evaluatie van de publiekscampagne 2009

Op 17 september 2009 heeft de minister-president de Tweede Kamer het overzicht gestuurd van de voorgenomen publiekscampagnes, die volgend jaar gebruik maken van radio- en televisiezendtijd binnen Postbus 5. Een van 19 campagnes is de campagne tegen huiselijk geweld. Lees nieuwsbericht..

2009

Landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander'

Op 23 november 2009 start weer de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander'. De campagne loopt tot en met 20 december van dit jaar.

Het is al weer het derde jaar dat deze campagne - een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - wordt gehouden. Doel is en blijft dat iedereen die met huiselijk geweld in aanraking komt, weet dat zij of hij hulp kan zoeken via het landelijke telefoonnummer 0900 - 126 26 26 en via de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Het accent komt dit jaar meer op radio dan op televisie te liggen. Dit omdat uit de evaluatie 2008 blijkt dat de radiospots een beter resultaat hebben. Dezelfde spots als vorig jaar worden uitgezonden (voor slachtoffers en omstanders). Daarnaast is er een nieuwe radiospot gemaakt, die het verhaal vertelt van een pleger van huiselijk geweld die hulp zoekt. Van 9 november t/m 22 november worden deze radiospots alvast op enkele (commerciële) radiozenders uitgezonden.

De vormgeving van de tv-spot en het andere visuele materiaal (zoals posters) voor de campagne wordt op minimale punten aangepast. Dit komt omdat de campagne vanaf nu valt onder de rijksbrede campagnes over veiligheid. Alle campagnes in dit kader gebruiken dezelfde leus: ...heb je zelf in de hand' (met onder deze tekst een helpende hand). Een voorbeeld daarvan is de campagne 'Veilig internetten heb je zelf in de hand'.

campagne slogan ..... heb je zelf in de hand

In de vormgeving van de campagne 'Nu is het genoeg' is daarom nu de regel toegevoegd: 'Hulp inschakelen heb je zelf in de hand'.

Tijdens de campagneperiode kan een groter beroep worden gedaan op de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening, omdat meer mensen gaan bellen, dit wordt goed pgevangen.

(Centrum)Gemeenten en Steunpunten kunnen de campagneperiode aangrijpen om in de eigen regio een voorlichtingscampagne te starten. Daarvoor kunt u met behulp van een toolkit op de website externe linkwww.steunpunthuiselijkgeweld.nl materiaal downloaden en laten drukken.

Zowel de Steunpunten als de centrumgemeenten hebben daarvoor een inlogcode gekregen. Neem daarover eventueel contact op met mw. J. (Jos) Hallensleben van het ministerie van Justitie, j.hallensleben@minjus.nl.

Voor vragen over het landelijke centrale telefoonnummer (0900 - 126 26 26) kunt u terecht bij de kennislijn van Movisie (030 - 789 21 12, kennislijn@movisie.nl).

Beeldrecht van het fotomateriaal van de ZMO-campagnes

Per 1 oktober vervallen de rechten op het gebruik van het fotomateriaal van de ZMO-campagnes dat door veel van de ASHG's nog (deels) gebruikt wordt voor hun PR-materiaal en websites. De uiterste datum voor het gebruik van het beeldmateriaal van Bureau ZMO is '25 november 2009'.

In 2004 zijn daar met het bureau afspraken over gemaakt. (pdf bestandZie ook de tekst van de bijlage (pdf, 33Kb)) Die tekst is destijds geplaatst op de site van de VNG en was ook onderdeel van de toolkit huiselijk geweld die aan alle gemeenten/ASHG's is uitgereikt in 2004.
Het is zelfs zo dat gemeenten die in 2004 zijn gestart met materiaal van ZMO, hier al in 2007 mee moesten stoppen, omdat ook in het contract staat dat gemeenten het recht hebben om de campagne drie jaar (uiterlijk) te gebruiken.
Dit is ook de reden waarom Justitie (samen met VWS en BZK) op de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl vanaf april 2007 gratis digitaal campagnemateriaal beschikbaar heeft gesteld aan alle centrumgemeenten en steunpunten! (pdf bestandZie de informatie in de bijlage (pdf, 40Kb)).
Voor de campagne in 2008 is ook weer, d.m.v. een pdf bestandbrief (pdf, 200 Kb) die aan alle betrokkenen (via VWS aan Movisie en VNG) is gestuurd, gewezen op de website met het digitaal gratis beschikbaar gestelde campagnemateriaal.
Het gaat hier om materiaal dat ook voor de landelijke postbus 51 campagne is gebruikt in 2007 en 2008. Veel gemeenten/ashg's maken hier overigens al jaren gebruik van. En de postbus 51 campagne huiselijk geweld, die in november dit jaar start, wordt ook weer in deze stijl gevoerd. We hopen dat alle ashg's gebruik (gaan) maken van dit materiaal.
De website met het digitale campagnemateriaal blijft tot zeker in 2011 beschikbaar.

Evaluatie

Op 25 juni 2009 verscheen de pdf bestandevaluatie van de publiekscampagne 2008 (pdf, 2,2 MB) (via rijksoverheid.nl)
De campagne in 2009 start half november.

2008

De tweede landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander' vond plaats van maandag 11 augustus tot eind september 2008. De campagne is grotendeels gelijk aan die van 2007.

De pdf bestandevaluatie van de campagne in 2007 (pdf, 4,5 MB) (via rijksoverhied.nl) toonde een positief resultaat. Daarom is besloten het concept voor 2008 gelijk te houden. De campagne bestaat uit een TV- en radiospots van Postbus 51. Daar zijn nu twee nieuwe radiospots aan toegevoegd, waarin de focus ligt op omstanders die getuige zijn van huiselijk geweld. Verder werd in 2007 extra aandacht geschonken aan vrouwelijke allochtone slachtoffers. Via websites voor allochtonen werd getracht deze doelgroep te bereiken. Ook bladen en programma's werd gevraagd aandacht te besteden aan huiselijk geweld.

2007

Op 16 april 2007 ging de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld van start. Doel is om slachtoffers, daders en omstanders aan te sporen om via een nieuw landelijk telefoonnummer hulp te vragen om het huiselijk geweld te stoppen. De hulpvragen komen terecht bij de regionale advies- en steunpunten Huiselijk geweld. Zij starten het hulpaanbod. pdf bestandBrief landelijke publiekscampagne gemeenten (pdf, 42 Kb) (16-02-2007) pdf bestandBrief landelijke publiekscampagne politie (pdf, 41 Kb) (16-02-2007) pdf bestandBrief landelijke publiekscampagne ASHG's (pdf, 42 Kb) (16-02-2007)

2006

Nieuwsbericht landelijke campagne huiselijk geweld
(20-10-2006) In april 2007 start de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld. Het Ministerie van Justitie geeft informatie over de gang van zaken. pdf bestandBrief aankondiging campagne september 2006 (pdf, 30 Kb)