Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nationale wet- en regelgeving

Welke wet- en regelgeving vormen de kaders voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Hieronder een overzicht van een aantal wetten en van bijbehorende publicaties.

Verder zijn ook internationale verdragen van toepassing en bijvoorbeeld bestuurlijke afspraken die voor gemeenten van belang zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang.

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat dat de gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen moet voorzien. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wet tijdelijk huisverbod

Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Zie voor meer informatie ook het dossier Huisverbod op deze site.

Wet tegengaan huwelijksdwang

De Wet tegengaan huwelijksdwang bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door personen die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, niet langer in Nederland erkend zullen worden. Kijk voor meer informatie ook in deze brochure juridisch kader Huwelijksdwang en Achterlating van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (2015). Of in het dossier Huwelijksdwang op deze site.

Wetboek van Strafrecht

Relevante artikelen over misdrijven tegen de openbare orde (artikel 138), misdrijven tegen de zeden, misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling, veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, vernieling of beschadiging.

Burgerlijk wetboek

Het Burgerlijk Wetboek is een wet en die deel uit maakt van het Nederlandse burgerlijk recht. In het wetboek zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die gelden tussen burgers onderling.

Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling

Kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanwijzingen zeden

Kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken.

Wet- en regelgeving gegevensuitwisseling bij kindermishandeling

December 2015 verscheen een Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling, in opdracht van de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie.

Wet schadefonds geweldsmisdrijven

De Wet schadefonds geweldsmisdrijven maakt het mogelijk dat uitkeringen kunnen worden toegekend aan personen die ten gevolge van een geweldsmisdrijf zwaar lichamelijk letsel hebben bekomen, alsmede aan bepaalde nabestaanden van die personen.