Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Negen fasen van belaging

20-10-2006

Het proces uitgelegd

Een uitgebreide beschrijving van het stalkingproces door en vanuit de visie van slachtoffers.
Het proces onderverdeeld in negen verschillende fases. Het patroon van belaging is hierdoor heel herkenbaar en het geeft de ervaring van een slachtoffer goed weer.

De negen fases bieden aan slachtoffers, hun familie en vrienden, maar ook aan professionele hulpverleners inzicht in de ontwikkeling en vordering van de stalking. De negen fases bieden zo mogelijkheden om snel en adequaat stalking te herkennen, zodat hierop al in een vroeg stadium kan worden gereageerd en de schade zoveel mogelijk kan worden beperkt. Er daarom ook veel aandacht besteed aan de aan stalking verbonden risico’s.

1 Onbewuste fase
Potentieel stalkinggedrag blijkt meestal al langer aanwezig, zonder dat het slachtoffer zich dat echt voldoende beseft.

2 Bewuste fase
Slachtoffers zien in deze fase in dat het gedrag van de stalker soms te ver gaat en dat men dit zelf af en toe als vervelend of zelfs bedreigend ervaart.

3 Ernst van de stalking dringt door
Na vele pogingen het gedrag van de stalker positief te beïnvloeden en/of na vele toezeggingen van de stalker zijn gedrag te veranderen, komt het besef dat de stalker niet reageert en zijn gedrag niet verbetert.

4 Defensieve fase
Het slachtoffer verkeert in voortdurende staat van alertheid.

5 Offensieve fase
Het slachtoffer onderneemt actie en vecht vaak keihard terug om zichzelf maar te beschermen.

6 Uitputtings fase
Het slachtoffer kan in deze fase zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput raken.

7 Omkeer fase
Een stalker bestrijdt je niet alleen! Slachtoffers gaan hier op zoek naar mensen die hen kunnen en willen steunen.

8 Controle fase
In deze fase zullen alle acties van het slachtoffer (moeten) leiden tot het afnemen van de stalking.

9 Herstel fase
Uiteindelijk krijgt het slachtoffer weer het gevoel een leven te hebben in plaats van te moeten overleven.


Opmerkingen:
De hierboven omschreven fases van stalking gaan uit van een gunstige afloop van de stalking. Er is geen tijd aan te geven hoe lang een stalkingproces of een bepaalde fase kan duren. Het is zeker geen uitzondering als één of enkele fases enkele jaren duren. De fasen kunnen elkaar verder heel snel opvolgen en ze kunnen zelfs gelijktijdig plaatsvinden. Ook kunnen bepaalde fases meerdere keren doorlopen worden. Dit geeft aan dat het stoppen van stalking vrijwel altijd een langdurig en complex proces betreft.
De fasering en uitleg van het stalkingproces in de negen fases geeft dan ook slechts algemene regels en is dan ook bedoeld als algemene leidraad. De negen fases geven inzicht, waardoor stalking eerder en beter wordt gesignaleerd en ingeschat. Hierdoor kan de onbewuste, bewuste en inschattingsfases aanzienlijk worden verkort. Praktijkervaringen wijzen uit dat het stoppen van stalking baat heeft bij een snelle en consequente aanpak. Hoe eerder je handelt, hoe sneller en beter de stalking te stoppen is.