Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Burgemeesters

Burgemeesters spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de veiligheid van kinderen. Zo kunnen zij ouders die mishandelen een tijdelijk huisverbod opleggen om de directe omgeving van het kind veiliger te maken.

Ook kunnen zij het thema kindermishandeling agenderen in de bestuurlijke driehoek en het opnemen in het lokale en regionale veiligheidsplan.Wat kan de burgemeester doen?

Burgemeesters kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het terugdringen van kindermishandeling.

Denk hierbij aan het:

  • inzetten van de Wet Tijdelijk Huisverbod bij gevallen van kindermishandeling, zie pdf-bestandhandreiking Wet tijdelijk huisverbod (pdf-bestand, 3,43MB)
  • agenderen van het thema kindermishandeling in de bestuurlijke driehoek. Binnen de ‘driehoek’ kan aam het thema kindermishandeling en seksueel misbruik dezelfde prioriteit worden gegeven als een ‘high impact crime’.
  • opnemen van het thema kindermishandeling in het lokale of regionale veiligheidsplan

Onder meer met behulp van de monitor Aanpak Kindermishandeling kan een burgemeester een compleet beeld krijgen van de omvang van het probleem van kindermishandeling in zijn of haar gemeente.

Gemeenten

Gemeenten kregen per 1 januari 2015 de gehele verantwoordelijkheid voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Preventie is hierbij een belangrijk wapen in de strijd. Burgemeesters kunnen een belangrijk verschil maken door het beschermen van kinderen tot hun prioriteit te maken.

Risicogezinnen

De Taskforce vraagt van gemeenten dat zij precies weten in welke gezinnen potentiële slachtoffers en daders wonen van kindermishandeling. Deze risicogezinnen krijgen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat. Gemeenten besteden extra aandacht aan kinderen met een beperking en ouders met een verstandelijke beperking. Dit vermindert het kinderleed en drukt de maatschappelijke kosten.

Zorgaanbod

Gemeenten moeten een uitgebreid pakket aan zorg bieden met als doel:

  • kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen
  • kindermishandeling zo snel mogelijk signaleren
  • vermoedens van kindermishandeling onderzoeken
  • kindermishandeling stoppen
  • schadelijke gevolgen van kindermishandeling beperken

Verder moeten gemeenten beschikken over programma’s voor (potentiële) daders van kindermishandeling en seksueel misbruik buiten het gezin.

Burgemeester Sjraar Cox, gemeente Sittard-Geleen

'Kinderen moeten veilig en beschut kunnen opgroeien. Ook de gemeente heeft daarbij een rol. Als burgervader ga ik ook over de veiligheid van alle inwoners. Nog te vaak word ik, bijvoorbeeld in situaties van huiselijk geweld, geconfronteerd met emotionele en/of fysieke kindermishandeling. Het lukt ons helaas nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die hiervan de dupe worden te helpen.

Daarom heb ik me samen met de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, in Limburg actief ingezet om die kinderen te helpen. Waar ik kan zal ik het onderwerp op de agenda zetten bij mijn mede-bestuurders in Limburg. En ik zal proberen om professionals en ouders te bewegen om het goede te doen. We moeten samen de schouders eronder zetten.'

Burgemeester als last resort

Als burgemeester kunt u zich beschikbaar stellen als ‘last resort’ voor mishandelde en misbruikte kinderen. Dat betekent dat zij bij het gemeentehuis terecht kunnen met hun verhaal. U laat dit zien via een sticker.

Burgemeesters hebben de ultieme zorg voor de veiligheid van hun inwoners. Als burgervader of -moeder kunt u de deur openzetten voor kinderen die te maken hebben met mishandeling of seksueel misbruik. Want het is belangrijk dat kinderen kunnen praten over wat hun overkomen is.

Sticker

De Taskforce stuurde in oktober 2013 een speciale sticker naar alle gemeentes. Hierop staan de contactgegevens van de kindertelefoon en de zin ‘of neem contact op met de burgemeester’. Met deze sticker geeft u aan dat u beschikbaar bent voor kinderen als last resort en dat u zich extra inspant om kindermishandeling en seksueel misbruik tegen te gaan. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam plakte de sticker zelf op het stadhuis van Amsterdam met de oproep ‘Maak kindermishandeling bespreekbaar!’.

Toolkit

Wanneer u de deur openzet voor mishandelde of misbruikte kinderen is het belangrijk dat u hen ten alle tijde te woord kunt staan en de juiste hulp kunt bieden. Dat vraagt om een aantal logistieke ingrepen. De Taskforce ontwikkelde een toolkit met informatie en een voorbeeld-aanpak voor gemeentes:

Waarom meedoen?

Burgemeester Machteld Rijsdorp, gemeente Goirle

'Het is voor kinderen noodzakelijk in een veilige en warme omgeving op te groeien. Het komt nog te veel voor dat kinderen slachtoffer worden van mishandeling en seksueel
misbruik.

Om aan te tonen dat de gemeente Goirle ook actief inzet op een veilige leefomgeving voor kinderen, heb ik de sticker Kindermishandeling, praat erover op onze voordeur geplakt. Mijn mening is, en daar wil ik mij sterk voor maken bij al mijn collega's, dat dit landelijk uitgerold moet worden.

In onze gemeente gaan we op dit gebied samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg, een samenwerkingsverband van 20 partnerorganisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid. Kinderen uit de doelgroep moeten weten dat de deur bij ons altijd openstaat.’

Burgemeester Carol van Eert, gemeente Beuningen

‘Ik vind het heel belangrijk dat kinderen in mijn gemeente weten dat ze mij altijd rechtstreeks mogen benaderen als er iets speelt bij henzelf of bij andere kinderen in hun omgeving. Elk kind verdient een veilig thuis.’

In de Week van Kinderen Veilig plakte burgemeester Van Eert de last resort-sticker op de deur van het gemeentehuis. In Beuningen kunnen kinderen ook bellen of mailen met de Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via 06 43 21 23 05 of vertrouwenspersoonbeuningen@nim.nl. Van Eert: ‘Welke weg men kiest maakt niet uit. Het gaat erom dat erover wordt gepraat.’

‘Ik vind het heel belangrijk dat kinderen in mijn gemeente weten dat ze mij altijd rechtstreeks mogen benaderen als er iets speelt bij henzelf of bij andere kinderen in hun omgeving. Elk kind verdient een veilig thuis.’

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder, gemeente Aalsmeer

‘Waar mogelijk vind ik dat wij als gemeente voor deze jongeren in de bres moeten springen. Als laatste veilige haven waarin een kwetsbaar kind of jongere kan schuilen.

Daarom steun ik volmondig de oproep van diverse burgemeesters om de deuren letterlijk open te zetten voor jongeren in een kwetsbare positie.’

Burgemeester Vonk plakte een sticker op de voordeur van het Aalsmeerse gemeentehuis om symbolisch uiting te geven aan die steun. ‘Kinderen mogen niet alleen staan, nu niet en nooit niet. Daar zet ik mij voor in.’