Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Lopend onderzoek

18-12-2018De GRIP-app in de behandeling tegen huiselijk geweld

Onderzoek van De Waag naar gebruik van interventie-app voor cliënten met agressieproblematiek

22-08-2018Onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Handelingsgericht onderzoek van Movisie en Bureau Beke om te komen tot een concrete aanpak

15-08-2018Onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Periode 1945 tot heden.

30-07-2018Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

02-05-2018Hoe veilig voel jij je?

Onderzoek naar veiligheid onder transgender personen in Nederland

02-05-2018Delinquent gedrag jeugd binnen de context van het geweld binnen het gezin

Internationaal onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en probleemgedrag van jongeren.

10-01-2018Tweede prevalentie- en incidentie studie naar VGV in Nederland

Vervolg op het onderzoek uit 2013 naar vrouwenbesnijdenis

27-11-2017Onderzoek naar seksuele intimidatie op werkvloer

Onderzoek van de FNV.

06-11-2017Stalking

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

10-08-2017Inspectie start toezicht naar opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS doet de Inspectie Jeugdzorg in 2017 onderzoek bij jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

25-04-2017Onderzoek aanpak kindermishandeling

Nieuw onderzoek binnen het ZonMw-programma om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

20-02-2017Hoe we de hersenen van onze kinderen beïnvloeden

Van tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie. Onderzoek naar de invloed van negatieve ervaringen op de hersenontwikkeling.

20-08-2016Traumabehandeling met Virtual Reality

Virtual reality wordt steeds vaker toegepast voor de behandeling van psychische klachten.Er zijn steeds meer veelbelovende bevindingen over de resultaten van computergestuurde interventies. Hieronder valt ook Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) voor de behandeling van PTSS.

17-05-2016Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

04-04-2016Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

09-11-2015Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

11-08-2015Moeders van Rotterdam

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

22-06-2015Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Inventarisatie van activiteiten en initiatieven van gemeenten

09-03-2015Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

27-11-2014Onderzoek naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een grote Europese NORFACE subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland.

04-11-2013Adolescent to parent violence (APV)

This resarch project aims to raise awareness of the issue and develop recommendations for effective policy to help families experiencing APV.

03-09-2013Onderzoek naar effectiviteit EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden is Herman Veerbeek van de Waag begonnen met een promotieonderzoek begonnen naar de effectiviteit van het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak.

29-03-2013Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een quickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een handreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

01-09-2012Risicotaxatie-instrument om de geweldsspiraal van partnergeweld te doorbreken

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening.

28-05-2012Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

01-02-2012Social Work in cross-cultural contexts: does seeking and accepting help depend on worldviews?

Why does people with non-Western backgrounds seek less psychosocial help.

01-10-2011Neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling

Titel: De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering

01-01-2011Does Violence Begets Violence?

Cultural differences in the risk for delinquency among young Moroccan and Dutch adolescent boys