Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Feiten en cijfers - Regionaal

02-05-2018Veilig Thuis West-Brabant Jaarverslag 2017

Feiten en cijfers over 2017

15-02-2018Ouderenmishandeling

Landelijke en regionale cijfers uit de Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

11-01-2018Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

23-11-2017De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling

Onderzoek naar borging, inzet en bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak.

03-04-2017Veiligheidshuis Zeeland

De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017

03-04-2017Jaarverslag & maatschappelijk kwaliteitsjaarverslag Fier

Overzicht van werkzaamheden en ontwikkelingen in 2016

20-02-2017Kinderen in Tel Databoek 2016

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015

03-11-2016Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid.

28-09-2016Huwelijksdwang en achterlating

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

28-09-2016Verborgen vrouwen

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam

28-09-2016Schadelijke traditionele praktijken

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

20-09-2016Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

Een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein

09-08-2016Jaarverslag Kompaan en De Bocht 2015

Hoofdlijnen van visie, hulp en organisatie in 2015 van Kompaan en De Bocht in het eerste jaar van de decentralisatie.

02-08-2016Een veilig thuis, dat doen we samen!

Digitaal jaarbeeld van Veilig Thuis Midden-Brabant.

26-04-2016Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

27-11-2015Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

01-10-2015Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland voerde de afgelopen jaren op casusniveau de regie op de gezamenlijke aanpak door gemeenten, justitie en zorgpartners in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is ook in 2015 het geval, maar dan in de nieuwe samenwerkingsdriehoek Veilig Thuis Zuid-Limburg, de gemeentelijke Teams Jeugd en het Veiligheidshuis.

14-09-2015Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

03-09-2015Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant: evaluatie 2014

Evaluatierapport van GGD West-Brabant over de resultaten van het Interventieteam Huiselijk Geweld in 2014.

22-05-2015Jaarverslag en Strategische agenda Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen partners van gemeenten, zorgorganisaties en justitiële organisaties voor alle 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

05-05-2015Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

29-04-2015Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

13-04-2015Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

13-02-2015Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject Bewustwording ouderen

Een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting

22-01-2015Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid

Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling

18-07-2014Evaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In dit onderzoek wordt het handelingsprotocol geanalyseerd in een kleinschalige kwalitatieve analyse.

07-05-2014Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

25-11-2013Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

04-11-2013Samenhang Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen. Sinds 1 januari 2013 hebben zij de regie op de Veiligheidshuizen en op 1 januari 2015 komt daar ook de jeugdhulp bij. Dit vergt een goede samenhang tussen Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg.

14-10-2013Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam).

16-09-2013Meldcode: stap 0

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

11-07-2013Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

03-07-2013Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s

Een inventarisatie naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

28-06-2013Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut.

15-06-2013Weten wat er speelt – de informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van burgemeester en wethouders als het gaat om sociale veiligheid en de handhaving van de openbare orde, wat is de daadwerkelijke informatiepositie.

17-05-2013Preventie van kindermishandeling

Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda.

25-10-2012Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld

Een bijdrage aan het verbeteren van de effectiviteit van Veiligheidshuizen in Noord-Brabant.

10-10-2012Opschakelen in de keten

Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland.

06-09-2012Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam

Bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven.

08-08-2012Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente

In 2012 zijn voor de jaarlijkse monitor voor de achtste keer registratiegegevens opgevraagd bij de instellingen in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld.

13-07-2012Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

26-06-2012Voortgangsrapportage Haags zorgnetwerk mensenhandel 2010/2011

Het netwerk is gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers en om de daders op te sporen.

14-06-2012Provincie Groningen: rapportage aanpak huiselijk geweld. Mei 2012

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van “de Groninger aanpak van huiselijk geweld’ en wordt ingegaan op de knelpunten.

07-06-2012HIJ VOND DE SOEP TE ZOUT, Polen en huiselijk geweld

Analyse van 635 Poolse dossiers om statistische gegevens te verzamelen over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten.

30-09-2011Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

30-09-2011Evaluatie tijdelijk huisverbod in Friesland

Dit onderzoek gaat in op de achtergrond van plegers van huiselijk geweld en de manier waarop de Friese ketensamenwerking in het kader van het huisverbod is vormgegeven. Het benoemd de succesfactoren, knelpunten en aanknopingspunten voor verbetering. De evaluatie werd uitgevoerd in de periode januari 2009 tot juli 2010.

15-11-2010Huisartsen Amsterdam: Signalering van lichamelijke mishandeling

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. De GGD Amsterdam wilde de ervaringen van huisartsen op dit gebied inventariseren.

02-11-2010Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld

Huiselijk geweld zorgt niet alleen voor veel menselijk leed, maar brengt ook ziekteverzuim en productieverlies met zich mee. Zowel de slachtoffers, als de geweldplegers zitten meestal niet goed in hun vel en dit uit zich vaak ook tijdens het werk.

15-09-2010Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een evaluatie gemaakt van de eerste 50 huisverboden in Zuid-Holland Zuid. Deze evaluatie moet antwoord geven op vragen als Hoe functioneert de uitvoering? Draagt het instrument bij aan de bestrijding van huiselijk geweld? En Wat zou beter kunnen?

01-07-2010Huwelijksdwang in Noord-Holland

Een quickscan naar huwelijksdwang in Noord-Holland.

05-05-2010Huiselijk geweld geregistreerd

In opdracht van het politiekorps Amsterdam-Amstelland onderzocht Regioplan op welke wijze meldingen van huiselijk geweld beter kunnen worden vastgelegd en kunnen worden gecodeerd.

15-02-2010Gelderse Monitor

Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin.

01-12-2009Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

Met bestaande registraties is het niet mogelijk om uitspraken te doen over alle slachtoffers en plegers die in verband met huiselijk geweld bekend zijn bij Amsterdamse instanties. Het is wel mogelijk om de registraties aan elkaar te koppelen. Vervolgens kun je zien hoe vaak personen bij meerder instanties geregistreerd staan en je kunt kijken naar de volgorde en tijdspannen waarin personen bij meerdere instanties bekend zijn. De meeste instanties hebben registraties aangeleverd met betrekking tot slachtoffers. Hierdoor zijn de meeste analysen van de registraties en ook de omvangschatting alleen uitgevoerd met betrekking tot slachtoffers.

29-09-2009Monitor huiselijk geweld 2007: Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht

De monitor bestaat uit vier delen.

28-09-2009Monitor huiselijk geweld Twente: Metingen 2004 - 2008

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk geweld in de Twentse gemeenten.

22-06-2009Volwassenonderzoek 2008 in de regio Gelre-IJssel

In het najaar van 2008 hebben bijna 10.000 volwassenen uit de regio Gelre-IJssel in de leeftijd van 19 tot en met 64 jaar meegedaan aan het gezondheidsonderzoek onder volwassenen. Hierin is onder andere gevraagd naar de lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, sociale contacten, mantelzorg en vrijwilligerswerk, wonen, schulden en ondersteuning.

09-03-2009Zoals het klokje thuis tikt...

Het onderzoek is uitgevoerd door CMO Groningen in opdracht van de provincie Groningen.Het onderzoek schetst een beeld van de aard en de omvang van huiselijk geweld in de provincie Groningen in de periode 2005-2007

24-02-2009Huiselijk geweld onder jongeren

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) in 2008 onderzoek verricht naar huiselijk geweld. Zeven meiden en één jongen hebben meningen van andere jongeren in hun omgeving verzameld (trendspotopdracht). Deze resultaten vormden de basis voor het panel.

20-01-2009Kindertevredenheidsonderzoek bij Fier Fryslân

Fier Fryslân is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Stichting Alexander is een landelijke organisatie die zich met name richt op participatief jongeren onderzoek. In opdracht van Fier Fryslân voerde Stichting Alexander in 2008 een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de cliënten van Fier Fryslân. Omdat Fier Fryslân ook hulp biedt aan kinderen, heeft Stichting Alexander samen met Fier Fryslân een kindertevredenheidsonderzoek ontwikkeld voor kinderen onder de 12 jaar dat aansluit bij de capaciteiten en interesses van kinderen.

10-10-2008Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

03-07-2008Factsheet Huiselijk geweld in Zuid Limburg

In november 2004 hebben 45 verwijzende en hulpverlenende organisaties in Zuid Limburg het convenant "Afstemming en samenwerking bij Huiselijk Geweld gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Zuid Limburg. Het voornaamste doel van het convenant is te komen tot een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld: dat wil zeggen een aanpak waarbinnen voldoende aandacht is voor zowel plegers, slachtoffers, als getuigen van het geweld (zowel volwassenen als kinderen).

07-04-2008Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk gewekd in de Twentse gemeenten.

30-03-2008Project Weerbare Moslima's

De training werd speciaal ontwikkeld voor moslima's om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de moslimvrouw met behoud van de eigen identiteit. De training komt voort uit de ervaring dat met de huidige weerbaarheidtrainingen weinig moslimvrouwen worden bereikt. Terwijl 'weerbare vrouwen beter kunnen participeren in de Nederlandse samenleving'.

11-12-2007Monitor: Met de deur in huis vallen aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen in 2005

In het kader van het speerpunt Huiselijk geweld heeft de politie landelijk de projectcode huiselijk geweld ingevoerd. CMO Groningen maakt voor haar monitor huiselijk geweld gebruik van deze politieregistratie (BPS). Dit heeft geresulteerd in de rapportage “Met de deur in huis vallen”: aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen in 2005 die in 2006 is verschenen.

31-08-2007Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

31-08-2007Signaal op rood

In opdracht van de provincie Groningen, Speerpunt Huiselijk Geweld, voert CMO Groningen een project uit voor de aanpak van ouderenmishandeling in die provincie. Het project loopt van 2005 tot 2009. Het project heeft als doel om de erkenning en herkenning van het thema ouderenmishandeling te vergroten. Daarnaast wordt in de periode 2005-2008 een lokale meld- en hulpverleningsstructuur ontwikkeld. Ook worden nieuwe aandachtfunctionarissen geschoold om zodoende een dekkend provinciaal netwerk m.b.t. ouderenmishandeling tot stand te brengen.

31-08-2007Hoe gekleurd is geweld

Strategieën om geweld in allochtone gezinnen te voorkomen.

30-07-2007Vrijblijvendheid voorbij

In 1998 bracht de Commissie Marokkaanse Jeugd – in opdracht van de toenmalige minister van Justitie – een advies uit over een effectievere aanpak van de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. De commissie stelde bijvoorbeeld dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland daarbij een groter aandeel zou moeten krijgen. In 2002 werd daarom het Marokkaans-Nederlands InteractieTeam Jeugd (MNITJ) in het leven geroepen. Twee jaar later evalueerde Capgemini de effectiviteit en de doorwerking in gemeenten van de MNITJ-adviezen. De conclusies van dit rapport dienden als vertrekpunt voor de werkwijze van vier Interventieteams, die een vervolg vormden op het MNITJ. In 2004 kregen deze vier interventieams de opdracht om kortlopende interventies te plegen en ontwikkelingen te signaleren op de gebieden veiligheid en jeugd; spanningen tussen etnische groepen, vooral jongeren, op lokaal niveau; toegankelijkheid van voorzieningen voor allochtonen; het signaleren en bestrijden van geweld achter de voordeur. De volgende teams werden opgezet: Interventieteam Interetnische spanningen; Interventieteam Veiligheid en Jeugd; Interventieteam Toegankelijkheid; Interventieteam Relationele Druk en Geweld. De teams werden ondersteund door Forum en werkten op lokaal niveau. In dit eindverslag leggen de interventieteams verantwoording af.

19-07-2007Signalen nader bekeken

Onderzoek naar signalen van huiselijk geweld

30-05-2007Monitor 2006 huiselijk geweld Twente

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004 en 2005. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.

04-01-2007Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant

Onstaan en resultaten project samenwerken tegen ouderenmishandeling.

20-12-2006Gezondheid in Friesland

In dit overzichtswerk over de gezondheid van inwoners van Friesland wordt een apart hoofdstuk gewijd aan huiselijk geweld in Friesland.

30-06-2006Flevomonitor 2005

In opdracht van de centrumgemeente Almere heeft de Universiteit van Amsterdam, Bonger instituut, voor Flevoland een monitor opgesteld over huiselijk geweld, dakloosheid en verslaafden.

03-04-2006De omvang van huiselijk geweld in Haarlem

Een schatting met de vangst-hervangst analysemethode, toegepast op de gegevens uit een registratieproject van acht ketenpartners binnen het Haarlemse project Geweld in het gezin

09-02-2006Notitie Huiselijk geweld Zuid-Holland

Deze notitie is het resultaat van een onderzoek naar het ondersteuningsaanbod huiselijk geweld in Zuid-Holland. De provincie wil op basis van deze inventarisatie een ondersteuningsaanbod ontwikkelen ten behoeve van de advies- en meldpunten en de daarbij betrokken organisaties.

28-07-2005Meten van geweld achter de voordeur

Verslag van de pilots lokale vrouwenveiligheidsindex.

27-07-2005Huiselijk geweld in Drenthe

29-04-04In november 2003 heeft de GGD Drenthe een gezondheidsenquête gehouden in de twaalf gemeenten in de provincie Drenthe. Huiselijk geweld is één van de items uit deze gezondheidsenquête.

11-07-2005Evaluatieonderzoek Haarlemse project Geweld in het gezin

Ervaringen van ketenpartners, medewerkers en cliënten

18-05-2005Onderzoek huiselijk geweld en agressie in Limburg

Download het onderzoek Huiselijk Geweld en agressie in LimburgDownload de factsheet Huiselijk Geweld in LimburgDe vier Limburgse GGD'en presenteerden deze maand de resultaten van het onderzoek naar huiselijk geweld en agressie. Het onderwerp huiselijk geweld werd eind 2003 meegenomen in de Limburgse gezondheidsenquête. Daarom betreft het hier één van Nederlands grootste onderzoeken naar huiselijk geweld in de algemene bevolking.

17-12-2003Huiselijk geweld in 's-Hertogenbosch

Omvang, kenmerken en meldingen

02-09-2003De vele gezichten van huiselijk geweld

Aard, omvang en achtergronden

24-03-2003Monitor Huiselijk geweld in beeld

De nulmeting

01-01-2003Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen

Een voorstudie naar lokale monitoring van vrouwenveiligheid

01-10-2002Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

Huiselijk geweld in plattelandsgemeenten

22-02-2001Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.